بازی حافظه


چقدر قطعات و تجهیزات را میشناسید؟
بر روی هر کارت کلیک کنید و تصویر یا متن متناسب با آن را به حافظه بسپارید

:
بهترین زمان: